Definitely/Maybe

Definitely,
Maybe.
Always,
Eventually.

© 2020 RB